مراحل صدور مدارک المثنی

مراحل صدور مدارک المثنی 
الف)دانشنامه پایان تحصیلات وگواهینامه‌های  مصوب : 
 1ـ اعلام کتبی توسط شخص فارغ التحصیل وثبت در دبیرخانه واحدوتحویل آن به اداره فارغ التحصیلان واحد
 2- تعهد (فارغ التحصیل نسبت به دانشگاه متعهد می‌گردد که ادعای وی خلاف واقع نبوده و در صورت پیداشدن مدرک بلافاصله مدرک را تحویل واحد دانشگاهی نماید.) 
 3ـ استشهاد محلی، که حداقل به امضای سه نفر رسیده باشد وتایید یکی از امضاها در یکی از دفاتر اسنادرسمی.
 4ـ نشر آگهی فقدان مدرک تحصیلی در یکی از جراید کثیر الانتشار در سه نوبت (هردو هفته یکبار ) و تسلیم دو نسخه از هرنوبت از روزنامه‌های منتشره متضمن آگهی ذکر شده به اداره فارغ التحصیلان واحد دانشگاهی. 
5ـ واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به  حساب سیبا بانک ملی به شماره 0104460446004و تحویل فیش واریزی به واحد دانشگاهی.
- صدور مدارک المثنی برای بار دوم مبلغ هفت میلیون ریال
- صدور مدارک ناشی از تغییرات شناسنامه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال
6- واریز مبلغ ده هزار ریال به حساب شماره 0105379298008 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
7- یک قطعه عکس جدید 4*3 با رعایت شئونات اسلامی
ب)گواهینامه موقت : 
در صورتیکه فارغ التحصیل گواهینامه موقت پایان تحصیلات خود را مفقود کرده باشد برای دریافت دانشنامه انجام مراحل 1 تا 4 کفایت می‌کند.
 ج- تغییر مشخصات شناسنامه ای 
 در صورتیکه مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک
برای فارغ التحصیل به شرح ذیل خواهد بود :     
اگر تغییرات شناسنامه ای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصیل می‌بایست مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت صدور مدرک
با مشخصات جدید،به حساب 0104460446004 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی، واریز و سایر مدارک لازم را شامل دانشنامه
و یا گواهینامه مصوب قبلی، تصویربرابراصل شده دادنامه (رای دادگاه) و تمامی صفحات شناسنامه و فیش مبلغ واریزی را جهت
ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید به واحد دانشگاهی تحویل نمایند .
 اداره فارغ التحصیلان پس از دریافت کلیه مدارک لازم نسبت به صدور دانشنامه جدید وارسال به سازمان مرکزی جهت بررسی وتایید اقدام خواهد نمود  
     اگر تغییرات شناسنامه ای قبل از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصیل می‌بایست تصویر برابر اصل شده دادنامه (رای دادگاه) ،
اصل شناسنامه جدیدوتصویراز تمامی صفحات شناسنامه به واحد دانشگاهی تحویل نمایند .
 اداره فارغ التحصیلان پس از دریافت کلیه مدارک لازم نسبت به صدور دانشنامه بامشخصات جدید وارسال به سازمان مرکزی جهت بررسی وتایید اقدام خواهد نمود و نیاز به واریز مبلغ اعلام شده نمی‌باشد .
 
 
   دریافت فرم ها
 فرم اعلام مفقودی            download
فرم تعهد نامه                  download
استشهاد محلی                 download 
آگهی فقدان مدرک             download
 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد