نحوه دریافت مدارک

نحوه دریافت مدارک (گواهینامه موقت ، دانشنامه پایان تحصیلات )

فارغ التحصیلان محترم پس از اطلاع از صدور و تایید مدارک  می توانند همه روزه از ساعت 30/7 تا ساعت 14جهت دریافت گواهینامه موقت و یا دانشنامه پایان تحصیلات خود با توجه به موارد ذیل مراجعه فرمایند .            

الف)  با توجه به اینکه مدارک تحصیلی( گواهینامه موقت ، دانشنامه پایان  تحصیلات و ریزنمرات )تنها تحویل  شخص فارغ التحصیل می‌شود لذا همراه داشتن کارت شناسائی معتبر توسط فارغ التحصیل الزامی است.

 در صورتیکه فارغ التحصیل نتواند جهت دریافت مدارک مراجعه کند.

فرد مذکور  با ارائه اصل وکالت نامه رسمی و کارت شناسائی معتبرمی تواند مدارک راتحویل بگیرد.

    ب) تحویل مدارک و ریزنمراتبه فارغ التحصیلان مشمول نظام وظیفه بر اساس  بخشنامه‌های معاونت وظیفه عمومی ناجا و سازمان

1-اصل کارت پایان خدمت و یک برگ تصویر آن

2- اصل کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن و یک برگ تصویر آن

3- اصل کارت معافیت دائم و یک برگ تصویر آن

4- گواهی‌های صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی استانها مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایطدریافت کارت بوده و کارت وی در  حال صدور است. (بدیهی است گواهی صادره از سوی سایر

ارگانهای نظامی مورد پذیرش نمی‌باشد)

5- گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

6- گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل در مقطع بالاتر باقید شماره نامه معافیتتحصیلی

7- شاغلین در وزارت بهداشت و بهداری‌ها – وزارت آموزش و پرورش – سازمان  کشتیرانی

جمهوری اسلامی ایران – آموزشگاه فنون هواپیمایی ( موضوع موارد 6 و 7 و 8 و 9 ) قانون خدمت

وظیفه عمومی

     ج ) با عنایت به بخشنامه‌های وزارت بهداشت و معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی صدور هرگونه گواهی وریزنمرات جهت دانش آموختگان رشته پرستاری قبل از  اتمام طرح و ارائه گواهی پایان

طرح به دانشگاه و قبل از صدور مجوز تحویل مدرک توسط سازمان مرکزی ممنوع بوده لذا از مراجعه در این زمینه به واحد خودداری نمایید.

صدور گواهینامه موقت جهت دانش آموختگان رشته پرستاری منوط به صدور مجوز تحویل مدرک از سوی

معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی می‌باشد لذا دانش آموختگان رشته پرستاری پس از دریافت

گواهی پایان طرح بایستی نسبت به تکمیل مجدد پرونده خود به شرح ذیل اقدام نمایند.

1 – اصل گواهی پایان طرح و سه برگ کپی

2 - اصل کارت ملی و سه برگ کپی

3 – اصل شناسنامه و سه برگ کپی  

4 عکس 4×3 جدید با رعایت حجاب اسلامی سه قطعه

 می تواندبا مراجعه به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی، به فرد دیگری برای دریافت مدرک وکالت  دهد .

  مرکزی دانشگاه با ارائه یکی از مدارک ذیل امکان پذیر می‌باشد:

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد